Blog Ymddygiad

‘Troi’r Cornel' Abertawe Dydd Gwener 23 Medi - 'Cymru’r Dyfodol' 

Cymru’r Dyfodol - Beth yw'r ymddygiadau (a’r newidiadau mewn ymddygiad) a all helpu diogelu Cymru at y dyfodol?

09.00-09.30 Cofrestru a Rhwydweithio

09.30-10.15 Cyflwyniad: Ydych chi’n cael eich gwasanaethu? Sarah Richards, Sglein

 • Beth yw'r ymddygiad sy'n gwneud gwahaniaeth i ddefnyddwyr gwasanaethau?
 • Oes ots os ydych yn 'defnyddiwr gwasanaeth', 'cleient', 'claf' neu 'cwsmer'?
 • Beth allwn ni ddysgu o sefydliadau sy'n perfformio'n dda ac sy'n canolbwyntio ar gwsmeriaid?
 • Pa ymddygiad staff sy’n helpu i ddatblygu 'cwsmeriaid gwell' ac i ddarparu gwasanaethau gwell?
 • Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) yn rhoi cyfrifoldeb ar gyrff cyhoeddus i gymryd camau i geisio atal problemau rhag gwaethygu - neu hyd yn oed eu hatal rhag digwydd yn y lle cyntaf.
 • Bydd y sesiwn hon yn edrych ar gamau sydd wedi cael eu profi ac sy’n ymarferol y gellir cael eu mabwysiadu gan sefydliadau i ddechrau gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i'w bobl ac i'w cwsmeriaid.

10.15-11.00 Cyflwyniad: Iaith, Diwylliant ac Ymddygiad. Huw Thomas, Sglein

Mae Cymru sydd â diwylliant bywiog ac Iaith Gymraeg sy’n ffynnu yn un o 7 Nod Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.
Yn ddiweddar pennodd Llywodraeth Cymru darged o 1m o siaradwyr Cymraeg  erbyn 2050
Fel rhan o ddyfodol prawfesur Cymru, mae angen i sefydliadau chwarae eu rhan er mwyn cyrraedd y targed uchelgeisiol hwn
Pa newidiadau mewn ymddygiad sydd angen i gyrraedd y targed uchelgeisiol hwn?

11.00-12.30 Cymru’r Dyfodol - Beth yw'r ymddygiadau (a’r newidiadau mewn ymddygiad) a all helpu diogelu Cymru at y dyfodol?

Crynodeb o'r pwyntiau gweithredu sy'n codi o'r wythnos:

 • Bod yn Ddynol: Yr Athro Fiona Verity, Prifysgol Abertawe, Ysgol Cymru dros Ymchwil Gofal Cymdeithasol
 • Meddwl am Newid: Penny Gruffydd, Cyngor Abertawe a Neville Rookes, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru
 • Busnes Cynaliadwy = Cymdeithas Gynaliadwy: Dr Simon Brooks, Prifysgol Abertawe, Ysgol Rheolaeth
 • Ffordd arall i Iechyd a Lles: Nick Andrews, Prifysgol Abertawe, Ysgol Cymru dros Ymchwil Gofal Cymdeithasol

Ymateb o Swyddfa'r Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol

 • Gan gynnwys cyfranogiad y gynulleidfa

12.30 Cau’r Ŵyl

Archebwch i sicrhau eich tocyn: Er mwyn ein helpu i drefnu'r diwrnod, mae gennych ddewis o fynychu:

 • Sesiynau'r diwrnod a'r noswaith,
 • Y diwrnod yn unig, neu
 • Y noswaith yn unig.

Mae'n syml iawn, cliciwch ar y ddolen Eventbrite isod.

Cyswllt.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am 'Cymru’r Dyfodol' neu Gwyl Newid Ymddygiad Abertawe, e-bostiwch arfer.da@archwilio.cymru.


Dilynwch y hashnod #behfest16 ar Twitter ar gyfer diweddariadau

Postiwyd gan Dyfrig Williams 01 Medi 2016 15:50:00

'Troi’r Cornel' Abertawe Dydd Mercher 21 Medi - Busnes Cynaliadwy, Cymdeithas Gynaliadwy 

Sut mae busnes cynaliadwy yn cefnogi cymdeithas gynaliadwy?

09.00-09.30: Cofrestru a Rhwydweithio. Atriwm yr Ysgol Rheoli.

09.30-10.00. Gosod Cyd-destun Busnes ac Arloesi: Simon Brooks, Prifysgol Abertawe ac Andy Middleton, Grŵp TYF.

 • Beth yw ymddygiad busnes cynaliadwy? Sut maent yn cefnogi cymdeithas gynaliadwy?
 • Beth yw'r cyswllt (a’r perthnasedd) i Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol yng Nghymru?

10.00-11.00 Sylfeini ar gyfer y Dyfodol. Dr Jane Davidson, Cyfarwyddwr INSPIRE, Prifysgol Cymru, y Drindod Dewi Sant.

 • Newid sefydliadau ar gyfer perfformiad cynaliadwy. Astudiaeth achos o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

11.00 -11.30 Coffi a Rhwydweithio

11.30-12.50 Well gyda'n gilydd: Cydweithio, Creadigrwydd a Gwerth Cymdeithasol.

 • Mewnwelediadau ar adeiladu rhwydweithiau lleol a byd-eang cryfach ar gyfer newid, cyflwyniadau a sesiwn holi ac ateb
 • Katie Hill, Cyfarwyddwr Gweithredol, B Corp UK (i'w gadarnhau)
 • Steve Haines, Pennaeth Ymgysylltu Cymunedol, Neighbourly, y llwyfan cymdeithasol sy'n cysylltu prosiectau cymunedol lleol gyda chwmnïau sydd eisiau gwneud gwahaniaeth.
 • Mark McKenna, Prosiect Down to Earth

12.50 -13.50 Cinio a Rhwydweithio

13.50 -14.50 Dewis o weithdai:

 • Hanfodion y System: Yr Economi Crwn. Sut all dileu gwastraff i safleoedd tirlenwi trawsnewid ein heconomi
  • Gareth Banks, Pennaeth Dylunio, Orangebox
  • Jamie Burdett, Worn Again

14.50-15.20 Egwyl Te a Rhwydweithio

15.20-17.00 Meddwl Busnes Newydd: Llwyddiant tu hwnt i Gydymffurfiaeth

 • Cyflawni'r gwydnwch sydd angen yn ogystal â'r hyn sydd angen ar reoleiddwyr
 • Sut mae mynd y tu hwnt i gydymffurfio a gosod nodau ymestyn?
 • Sut all y sectorau preifat, cyhoeddus a'r trydydd sector gweithio gyda'i gilydd yn well?
 • Mae'r sesiwn yma'n cyfuno sgyrsiau byr am y ffordd y mae gwasanaethau a chynhyrchion eisoes yn symud i'r cyfeiriad hwn, ac mae yna weithdy Gofod Agored i ddilyn er mwyn datblygu syniadau a chamau gweithredu.
 • Mae siaradwyr gwadd yn cynnwys Mike Palmer Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol (i'w gadarnhau) a Kellie Beirne (Cyfarwyddwr Adfywio, Cyngor Sir Fynwy) (i'w gadarnhau)
 • Gofod Agored - un rownd o drafodaethau sy'n cael ei yrru gan gyfranogwyr, er mwyn pigo i fyny ar y themâu pwysicaf sydd wedi dod i'r amlwg yn ystod y dydd. Yna cyflwyniad 5, wedi’i dilyn gan ‘Farchnad’ munud ac yna 'farchnad' ac adborth ar amser cau sesiwn

17.00 -17.30 Egwyl a Rhwydweithio

17.30 -18.30 Sesiwn Panel Newid er gwell

 • Cadeirydd - Andy Middleton
 • Cynrychiolydd Fujitsu (i'w gadarnhau)
 • Cynrychiolydd Busnes yn y Gymuned (BITC) Prifysgol Abertawe
 • Ben Cottam, Ffederasiwn Busnesau Bach (i'w gadarnhau)
 • Jamie Burdett, Worn Again
 • Ifan Evans Llywodraeth Cymru, Dirprwy Gyfarwyddwr - Technoleg ac Arloesi mewn Gofal Iechyd

Archebwch i sicrhau eich tocyn: Er mwyn ein helpu i drefnu'r diwrnod, mae gennych ddewis o fynychu:

 • Sesiynau'r diwrnod a'r noswaith,
 • Y diwrnod yn unig, neu
 • Y noswaith yn unig.
 • Mae'n syml iawn, cliciwch ar y ddolen Eventbrite isod.

Cyswllt.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am ‘Sut mae busnes cynaliadwy yn cefnogi cymdeithas gynaliadwy?’ neu Gŵyl Newid Ymddygiad Abertawe  e-bostiwch arfer.da@archwilio.cymru.

Dilynwch y hashnod #behfest16 ar Twitter ar gyfer diweddariadau

Postiwyd gan Dyfrig Williams 01 Medi 2016 14:47:00

'Troi Cornel' Abertawe Dydd Iau 22 Medi - Ffordd arall i Iechyd a Lles 

Iechyd a Lles fel Gosodiad? I rai pobl, mae newid ymddygiad (yr hyn maent yn ei wneud) yn cael ei helpu gan brofi pethau gwahanol a dysgu i feddwl a gweithredu'n wahanol o ganlyniad.

Bydd y diwrnod hwn yn ddigwyddiad hynod ryngweithiol ac integredig a fydd yn cynnwys gwerthuso ac adborth trwy gydol y dydd. Bydd y wybodaeth a gasglwyd yn cael ei choladu a'i ychwanegu at Osod Coed.

Cyflawnir hyn gyda chymorth gan Cheryl Beer (sy’n wych!), a fydd wrth law i gefnogi pobl i ymgysylltu'n feirniadol ac yn greadigol. Y cynllun cyffredinol ar gyfer y dydd yw i bobl i symud o gwmpas y gwahanol elfennau o iechyd a lles. Bydd pob person yn gallu dod â syniadau a chwestiynau i'r llwyfan (Y Goeden) lle bydd trafodaethau yn cael eu harwain gan siaradwyr gwahanol.

09.00 -09.30 Cofrestru, Atriwm yr Ysgol Rheolaeth.

09.30 -10.00 Trosolwg o’r dydd: Nick Andrews. Swyddog Datblygu Ymchwil ac Ymarfer, Ysgol Cymru dros Ymchwil Gofal Cymdeithasol, Prifysgol Abertawe.

10.00 -12.00 Carwsél a’r Goeden Rhan 1.

Dan arweiniad Cheryl Beer. Cyfansoddwr, Awdur, Cyfarwyddwr Artistig Cymunedol a Pherson Creadigol.

Ffordd arall i iechyd a lles: plannu hadau ar garwsél lles

Bydd y diwrnod yn cael ei drefnu o amgylch y carwsél lles, ble mae pobl yn gallu cylchdroi trwy wahanol rannau o'r carwsél. Mae’r llwyfan yn y canol, sy'n dal y rhannau i gyd at ei gilydd.

Rhannau Carwsél:

Ystafell ffilm. Ffilmiau a chyflwyniadau sy’n edrych ar ffyrdd gwahanol i les o bob cwr o Gymru

 • Y Caffi Coch - Helen Hunter;
 • Gofod Gwneud y Sied Dynion (Rob Visintainer / Nyth y Wiwer ac aelodau’r Sied Dynion)
 • Bethan Smith, Interlink. Prosiect Gwrando ar Bobl Hŷn, Mynd i'r afael ag Ynysu.
 • Gosodiad Coeden – plannu hadau am ffordd arall i les
 • Beth fyddwch chi'n ei 'dylino' (What you ‘knead’) ar gyfer iechyd a lles

12.00-13.00 Yr Athro Ceri Phillips. Pennaeth y Coleg Gwyddorau Dynol ac Iechyd ac Athro Economeg Iechyd

Beth all y rhifau ddweud wrthym am iechyd a lles yng Nghymru?

13.00-14.00 Cinio a Rhwydweithio.

14.00-16.30 Carwsél a Choeden Rhan 2.

Y Llwyfan Cynnal. Bydd bwrdd cinio crwn yng nghanol y gofod Atriwm lle gall pobl siarad gyda'i gilydd am ffordd arall o iechyd a lles.

Ar adegau penodol, bydd 'siaradwyr bwrdd cinio'.

Drwy gydol y dydd; bydd meddyliau, syniadau ac awgrymiadau yn cael eu hychwanegu at y Goeden Gosod, plannu hadau i ffordd arall o les.

16.30 -17.00 Rhwydweithio

17.00-18.00 Dr Tracey Cooper, Prif Weithredwr, Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Y pwysigrwydd o newid ymddygiad ac atal o ran gwella iechyd a lles dinasyddion Cymru

Archebwch i sicrhau eich tocyn: Er mwyn ein helpu i drefnu'r diwrnod, mae gennych ddewis o fynychu:

 • Sesiynau'r diwrnod a'r noswaith,
 • Y diwrnod yn unig, neu
 • Y noswaith yn unig.

Mae'n syml iawn, cliciwch ar y ddolen Eventbrite isod.

Cyswllt.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am ‘Ffordd arall i Iechyd a Lles’ neu Gŵyl Newid Ymddygiad Abertawe, e-bostiwch arfer.da@archwilio.cymru

Dilynwch y hashnod #behfest16 ar Twitter ar gyfer diweddariadau

Postiwyd gan Dyfrig Williams 01 Medi 2016 11:41:00

'Troi Cornel' Abertawe Dydd Llun 19 Medi - 'Bod yn ddynol' 

Ble mae moeseg, moesoldeb, parch, rinwedd a chariad, yn ffitio gyda'r ddarpariaeth o wasanaethau?

Bydd lansiad Gŵyl Newid Ymddygiad Abertawe yn canolbwyntio ar sy’n graidd i holl ymddygiadau, sef bod yn ddynol.

13.00-14.00 Cofrestru a rhwydweithio

14.00-15.00 Tony Bovaird, Athro Rheolaeth Gyhoeddus a Pholisi, Prifysgol Birmingham.

Mae Tony wedi cymryd rôl arweiniol yn y gwaith o ddatblygu cyd-gynhyrchu a chyfranogiad dinasyddion a defnyddwyr gwasanaeth (pobl) wrth gynllunio a darparu gwasanaethau cyhoeddus. Mae hyn wedi cynnwys gwaith ar dechnegau 'ysgogi' i ddylanwadu ar gyd-gynhyrchwyr gwasanaeth unigol i gymryd rhan mewn cyd-gynhyrchiad cymunedol. Ar hyn o bryd mae Tony yn gweithio o amgylch Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol, sy'n darparu mewnwelediad i lawer o'r heriau a wynebir gan wasanaethau cyhoeddus yng Nghymru. Yn y sesiwn ryngweithiol yma bydd Tony yn siarad o amgylch yr heriau o 'fod yn ddynol' wrth gyflwyno gwasanaethau.

15.00-15.30 Te

15.30-16.30 Trafodaeth Panel (gyda chwestiynau o’r gynulleidfa). Cadeiriwyd gan yr Athro Fiona Verity, Cyfarwyddwr, Ysgol Cymru dros Ymchwil Gofal Cymdeithasol.

Aelodau'r Panel:

 • Michele Raithby. Uwch Ddarlithydd, Iechyd Cyhoeddus, Polisi a Gwyddorau Cymdeithasol, Prifysgol Abertawe.
 • Andy Middleton. Sylfaenydd Grŵp TYF a Chyfarwyddwr, Aelod o Fwrdd Adnoddau Naturiol Cymru, Cyd-sylfaenydd The Do Lectures.
 • Martin Sandbrook. Arweinydd Rhaglen, Sefydliad Schumacher.
 • Tony Bovaird. Athro Rheoli Cyhoeddus a Pholisi, Prifysgol Birmingham

17.00-18.00 Athro Dave Snowden. Mae Canolfan Cynefin, Ysgol Seicoleg, Prifysgol Bangor

Rhifau neu Naratif? Oes yna le am naratif wrth lunio ochr gwell, mwy dynol i sefydliadau?

Mewn byd lle mae targedau perfformiad, mesur canlyniadau a'r fantolen yn dominyddu, mae yna ganfyddiad bod sefydliad effeithiol yn cael ei yrru yn llwyr gan ddata, rhifau a ffeithiau.

I fod yn wirioneddol effeithiol, rhaid cael rhifau a naratif, yn gysylltiedig os yw’n bosib.

Bydd yr Athro Snowden yn trafod y theori a’r ymarfer o gwmpas naratif, a stori ddynol, mewn cysylltiad â'i effaith ar ardaloedd o ymddygiad dynol fel moesoldeb, moeseg, a pharch.

Gan dynnu ar ei gwaith helaeth ar draws y byd, a datblygiadau yn y Ganolfan Gynefin ym Mhrifysgol Bangor bydd yn esbonio sut ellir defnyddio naratif i gael mewnwelediad i mewn i warediad o bobl o fewn sefydliadau (a chymunedau). Fe fydd yn esbonio sut y gallwch ddefnyddio'r ddealltwriaeth o amodau a'r gwarediad presennol i weithio gyda phobl ac i helpu i ysgogi sefydliad tuag at ddyfodol gwahanol. Bydd yr Athro Snowden yn tynnu ar enghreifftiau o; datrys gwrthdaro mewn parthau rhyfel, adfywio economaidd i ddarparu dewisiadau amgen i fasnach narcotics a cheisiadau masnachol.

Ar hyn o bryd mae’n gweithio ar brosiect uchelgeisiol yng Nghanolfan Cynefin ym Mangor i gasglu naratif o dan y teitl 'Un Filiwn o Leisiau Cymreig' o rwydwaith o gymunedau ledled Cymru. Dolen yma: Canolfan Cynefin

Archebwch i sicrhau eich tocyn: Er mwyn ein helpu i drefnu'r diwrnod, mae gennych ddewis o fynychu:

 • Sesiynau'r diwrnod a'r noswaith,
 • Y diwrnod yn unig, neu
 • Y noswaith yn unig.

Mae'n syml iawn, cliciwch ar y ddolen Eventbrite isod.

Cysylltwch â ni

Os hoffech ragor o wybodaeth am 'Bod yn ddynol' neu Gŵyl Newid Ymddygiad Abertawe, e-bostiwch arfer.da@archwilio.cymru.

Dilynwch y hashnod #behfest16 ar Twitter ar gyfer diweddariadau

Postiwyd gan Dyfrig Williams 31 Awst 2016 14:59:00

'Troi Cornel' Abertawe Dydd Mawrth 20 Medi - 'Meddwl Am Newid'  

Ymddygiadau ar gyfer adeiladu ymddiriedaeth sefydliadol a gwneud cysylltiadau

Bydd heddiw yn ymwneud a herio'r meddylfryd seilo a meddylfryd arbenigol sy'n bodoli ym mhob sector ac sy’n aml yn atal y datblygiad o rwydweithiau a chysylltiadau.

Mae pobl yn creu perthnasau da yn eu bywydau personol sy’n cael ei adeiladu ar ymddiriedaeth a rhannu cyfrifoldeb. Pam ei fod yn aml yn anodd rhoi’r rhain ar waith yn yr amgylchedd gwaith proffesiynol?

Rhaid i ni gydnabod sut yr ydym yn elwa o greu cysylltiadau effeithiol yn ein bywydau gwaith a'r ymddygiadau sy'n eu cefnogi er mwyn adeiladu gwasanaethau sy'n addas ar gyfer dyfodol Cymru. Rhaid adeiladu ar y sgiliau sy'n cefnogi dull amlddisgyblaeth hyblyg i fywyd y sefydliad – mae hyn yn allweddol i ddiogelu dyfodol Cymru.

Sesiwn y bore

09.00-09.30 Cofrestru (Atriwm Yr Ysgol Rheolaeth)

09:30-09.45 Cyflwyniad: Dr Alan Netherwood, Cymrawd Ymchwil Anrhydeddus, Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio, Prifysgol Caerdydd

09.45-10.45 Symud Sefydliadau: - Y Fframwaith Cynefin a gweithio mewn Systemau Cymhleth i greu newid. Yr Athro Dave Snowden, Y Ganolfan Cynefin, Ysgol Seicoleg, Prifysgol Bangor.

11.00-12.00 Trawsnewidiol Perthnasoedd, Rhwydweithiau a Chysylltiadau. Martin Sandbrook, Sefydliad Schumacher

12.00-13.00 Sesiwn ymarferol. Y 5 Pam. Drilio i lawr a deall achosion sylfaenol.

13.00-14.00 Cinio a rhwydweithio

14.00-16.15 Sesiynau Gweithdy Cyfochrog (dewis o weithdai 60 munud)

 • Ymddygiad sy'n cefnogi cymunedau cynaliadwy - Astudiaethau achos 'gwib garu': Clover Rodrigues, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru.
 • Ysgogi Ymddygiadol. Defnyddio naratif ac ymarfer systemau cymhleth er mwyn 'ysgogi yn hytrach na gwthio neu tynnu'. Staff y Ganolfan Cynefin, Prifysgol Bangor
 • Hanfodion Newid Ymddygiad - Ei ddefnydd ymarferol yn y gweithle. Academi Cymru.

16.15-16.30 Crynhoi a Galwad i Weithredu. Dr Alan Netherwood

16.30-17.00 Rhwydweithio

17.00-18.00 Meddwl Am Newid a Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol. Ar y soffa gyda Mike Palmer, Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol a Chris Bolton, Canolfan Cynefin, Prifysgol Bangor.

Archebwch i sicrhau eich tocyn: Er mwyn ein helpu i drefnu'r diwrnod, mae gennych ddewis o fynychu:

 • Sesiynau'r diwrnod a'r noswaith,
 • Y diwrnod yn unig, neu
 • Y noswaith yn unig.

Mae'n syml iawn, cliciwch ar y ddolen Eventbrite isod.

Cysylltwch â ni

Os hoffech ragor o wybodaeth am 'Meddwl Am Newid' neu Gŵyl Newid Ymddygiad Abertawe, e-bostiwch arfer.da@archwilio.cymru.

Dilynwch y hashnod #behfest16 ar Twitter ar gyfer diweddariadau

 

Postiwyd gan Dyfrig Williams 31 Awst 2016 13:59:00

Bangor - Diwrnod 10 - Newid Ymddygiad ar Raddfa Gymunedol a Phoblogaeth 

Dydd Gwener 20 Mai – Trosolwg Rhaglen Newid Ymddygiad ar Raddfa Gymunedol a Phoblogaeth

Dilynwch a chyfrannwch i'r dydd ar Trydar trwy #behfest16

Cliciwch yma i lawrlwytho rhaglen heddiw

09.00-09.30 Cofrestru

09.30-10.00 Rhwydweithio

10.00-11.00 Araith un Desicion making processes in Welsh Government. Cyflwynir gan Kenn Palmer and Rachel Lilley

11.00-12.00 Araith dau: Yr Athro Dave Snowden. Sut ydych chi'n rhoi gwyddoniaeth newid ymddygiad ar waith ar lefel poblogaeth a chymunedol? Sut ydych chi'n gwybod  lle mae’r llefydd iawn i roi 'hwb' a sut ydych chi'n gwybod eich bod chi wedi cael effaith?

12.00-13.00 Cinio

13.00-13.30 Trafodaeth i orffen y Gynhadledd Yr Athro John Parkinson, Pennaeth yr Ysgol Seicoleg, Prifysgol Bangor

 

Cysylltwch â ni

Os hoffech ragor o wybodaeth am yr Ŵyl Newid Ymddygiad, e-bostiwch arfer.da@archwilio.cymru.

Postiwyd gan Dyfrig Williams 29 Mawrth 2016 15:06:00

Bangor - Diwrnod 9 - Defnyddio Technoleg i Geisio Newid Ymddygiad 

Dydd Iau 19 Mai – Trosolwg Rhaglen ar y Ddefnydd o Dechnoleg i Geisio Newid Ymddygiad

Dilynwch a chyfrannwch i'r dydd ar Trydar trwy #behfest16

Cliciwch yma i lawrlwytho rhaglen heddiw

Sesiwn y bore

09.00-09.30 Cofrestru

09.30-10.00 Croeso a briffio am y gêm

10.00-11.00 Araith un: Araith un: Technoleg a newid ymddygiad. Cyflwynir gan Matt Wyatt, Gwelliant 1000 o Fywydau

11.00-12.00 Araith dau: ENACTUS.  Cyflwynir gan Aaron John. Myfyriwr MSc

12.00-13.00 Cinio

Sesiwn pnawn

13.00-14.30 Gweithdy 1: Gemeiddio wrth geisio Newid Ymddygiad. Cyflwynir gan Rhi Willmott a Kate Isherwood. Myfyrwyr PhD mewn Iechyd a Lles.

14.30-15.00 Gweithdy 2: Chwaraeon a newid ymddygiad. Cyflwynir gan Rupert Moon

15.00-15.30 Egwyl / Rhwydweithio

15.30-16.30 Sgyrsiau TED (Sinema) / Sesiwn Ideate (Colab) / Sesiwn Poster (Cyntedd) / Trafodaeth Cenedlaethau'r Dyfodol (Cowork)

16.30-17.00 Trafodaeth Panel (i'w gadarnhau)

17.00-17.30 Derbyniad gyda'r nos

Sesiwn cyweirnod

17.30-18.30 Prif siaradwr Yr Athro John Parkinson, Pennaeth yr Ysgol Seicoleg, Prifysgol Bangor - 'Gameful by Design': A all gemau ein dysgu ni sut i fyw bywydau gwell?

 

Cysylltwch â ni

Os hoffech ragor o wybodaeth am yr Ŵyl Newid Ymddygiad, e-bostiwch arfer.da@archwilio.cymru.

Postiwyd gan Dyfrig Williams 29 Mawrth 2016 14:47:00

Bangor - Diwrnod 8 - Newid Ymddygiad ym maes Iechyd a Dyfodol Gofal Iechyd 

Dydd Mercher 18 Mai – Trosolwg Rhaglen Dyfodol Gofal Iechyd

Dilynwch a chyfrannwch i'r dydd ar Trydar trwy #behfest16

Cliciwch yma i lawrlwytho rhaglen heddiw

Sesiwn y bore

09.00-09.30 Cofrestru

09.30-10.00 Croeso a briffio am y gêm

10.00-11.00 Araith un:  The Benefits of Life Outdoors – How do we scale what we know works? Cyflwynir gan Andy Middleton

11.00-12.00 Araith dau: Modelau newydd o ofal. Cyflwynir gan Dr Olwen Williams OBE, Meddyg Ymgynghorol Iechyd Rhywiol a HIV, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

12.00-13.00 Cinio

Sesiwn y pnawn

13.00-14.00 Gweithdy 1: Newid Ymddygiad Cleifion a Staff i Gefnogi Gofal Iechyd Darbodus. Arweinir gan Dr Olwen Williams OBE,Consultant Physician Sexual Health & HIV, Betsi Cadwaladr University Health Board

14.00-15.00 Gweithdy 2: Deall Cadw at Feddyginiaethau. Arweinir gan Emily AF Holmes, Canolfan Economeg Iechyd a Gwerthuso Meddyginiaethau, Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd, Prifysgol Bangor

15.00-15.30 Egwyl / Rhwydweithio

15.00-17.00 Caban - Morfudd Hughes - Tocyn trwy Pontio (Digwyddiad Ymylol)

15.30-16.30 Sgyrsiau TED (Sinema) / Sesiwn Ideate (Colab) / Sesiwn Poster (Cyntedd) / Trafodaeth Cenedlaethau'r Dyfodol (Cowork)

16.30-17.00 Trafodaeth Banel 

17.00-17.30 Derbyniad gyda'r nos

 

 

Cysylltwch â ni

Os hoffech ragor o wybodaeth am yr Ŵyl Newid Ymddygiad, e-bostiwch arfer.da@archwilio.cymru.

Postiwyd gan Dyfrig Williams 29 Mawrth 2016 14:10:00

Bangor - Diwrnod 7 - Newid Ymddygiad ym maes Iechyd a Phobl Hŷn 

Dydd Mawrth 17 Mai – Trosolwg Rhaglen Iechyd a Phobl Hŷn

Dilynwch a chyfrannwch i'r dydd ar Trydar trwy #behfest16

Cliciwch yma i lawrlwytho rhaglen heddiw

Sesiwn y bore

09.00-09.00 Cofrestru

09.00-09.30 Croeso a briffio am y gêm

9.30-10.00 Araith Un: Dementia Engagement and Empowerment Project. Cyflwynir gan by Rachel Niblock a Chris Roberts

10.00-11.30 Araith dau: Gwella Ansawdd Bywyd i Oedolion Hŷn sydd â Dementia. Cyflwynir gan Dr Rebecca Sharp a Carolien Lamers

11.30-12.00 Araith tri: Manteision o gymryd rhan. Cyflwynir gan Chris a Chris Roberts a Jayne Goodrick


12.00-13.00 Cinio

Sesiwn y pnawn

13.00-14.00 Gweithdy un: Llyfrau Stori Bywyd Digidol i Bobl sydd â Dementia. Cyflwynydd gan Kathy a Tom Barham, Directors of Book of You CIC.

14.00-15.00 Gweithdy dau: Dementia a Dychymyg: Adeiladu Cymunedau sy'n Gyfeillgar i Ddementia Drwy Weithgareddau Creadigol. Cyflwynydd gan Dementia Services Development Centre, Denbighshire County Council’s Arts Service and artist Lisa Carter.

15.00-15.30 Egwyl / Rhwydweithio

15.30-16.30 Sgyrsiau TED (Sinema) / Sesiwn Ideate (Colab) / Sesiwn Poster (Cyntedd) / Trafodaeth Cenedlaethau'r Dyfodol (Cowork)

15.30-16.30 Araith dau: Datgloi Asedau Cudd Cymru: Cyfraniad Pobl Hŷn i Gymdeithas. Cyflwynir gan Iwan Williams, Swyddfa Comisiynydd Pobl Hŷn

16.30-17.00 Trafodaeth Banel

17.00-17.30 Derbyniad gyda'r nos

Sesiwn cyweirnod

17.30-18.30 Prif Siaradwr Yr Athro Bob Woods, Prifysgol Bangor - Hyfforddiant staff mewn gofal dementia: a wnawn ni byth dysgu?

Storify o'r dydd gan Dementia&Imagination.

Cysylltwch â ni

Os hoffech ragor o wybodaeth am yr Ŵyl Newid Ymddygiad, e-bostiwch arfer.da@archwilio.cymru.

Postiwyd gan Dyfrig Williams 29 Mawrth 2016 13:21:00

Bangor - Diwrnod 6 - Newid Ymddygiad ym maes Iechyd a Lles (Dibyniaeth ar Alcohol a Chyffuriau) 

Dydd Llun 16 Mai – Trosolwg Rhaglen Iechyd a lles (Caethiwed)

Dilynwch a chyfrannwch i'r dydd ar Trydar trwy #behfest16

Cliciwch yma i lawrlwytho rhaglen heddiw

Sesiwn y bore

09.00-09.30 Cofrestru

09.30-10.00 Croeso a briffio am y gêm

10.00-10.30 Araith un: Symud ymlaen yn fy ngwellhad. Cyflwynir gan Dr. Lee Hogan.

10.30-11.00 Araith dau: Hybu a hwyluso i gynyddu gweithgarwch a gwella ymddygiad gwrthgymdeithasol. Cyflwynir gan Shem Ap Geraint

11:30-12.00 Araith tri: Y Cwmpawd Adfer. Cyflwynir gan Gail Silver, Rheolwr Gyfarwyddwr Mind Aberconwy.

12.00-13.00 Cinio

Sesiwn y pnawn

13.00-14.30 Gweithdy un: Symud ymlaen yn fy ngwellhad. Cyflwynir gan Dr. Lee Hogan.

14.30-15.30 Gweithdy dau: Therapi Derbyn Ymrwymiad. Cyflwynir gan Fiona Smith o Gwnselwyr Conwy.

15.30-16.30 Gweithdy tri: Presgripsiynau Cymdeithasol a Gweithgareddau Awyr Agored. O dan arweiniad Dr Kate Hamilton a Pam Luckock

16.30-17.30 Derbyniad gyda'r nos

Sesiwn cyweirnod

17.30-18.30 Prif Siaradwr Yr Athro James Intrilligator - Yfed, Gemau a Newid Ymddygiad

 

Cysylltwch â ni

Os hoffech ragor o wybodaeth am yr Ŵyl Newid Ymddygiad, e-bostiwch arfer.da@archwilio.cymru.

Postiwyd gan Dyfrig Williams 29 Mawrth 2016 13:14:00