Ffyrdd amgen o gynnig gwasanaethau

Mae’r cynghorau lleol yn wynebu anawsterau enfawr o achos toriadau cyllidebol sylweddol sy’n debygol o barhau am gyfnod maith, ynghyd â rhagor o alw am wasanaethau yn sgîl newidiadau yn natur y boblogaeth.  Mae’r anawsterau hynny, a newidiadau eraill mewn polisïau gwladol, yn arwain at newid sylfaenol yn y ffyrdd o gomisiynu a chynnig gwasanaethau cynghorau lleol.

Mae amryw ffyrdd amgen o gynnig gwasanaethau ar gael bellach, ochr yn ochr â’r dulliau craidd – sef effeithlonrwydd, adlunio cyfundrefnau a newid trefniadau gwasanaethau.

Ffyrdd newydd o weithio

Dulliau megis nodi/hwyluso arbedion ac osgoi cwtogi ar wasanaethau sy’n tueddu i ddenu sylw ond yr ochr arall i ymateb y sector cyhoeddus i doriadau cyllidebol y wladwriaeth a’r galw cynyddol am wasanaethau yw arloesi.

Mae arloesi mewn gwasanaethau mewnol, gweinyddol a rheoli megis TG, cyflogresi ac adnoddau dynol yn ogystal â rhai rheng flaen megis gweinyddu budd-daliadau, atgyweirio tai a chwaraeon a hamdden.

Dull & Nodweddion hanfodol