'Wynebu'r Un Cyfeiriad.’

Rydym yn falch iawn fod Prifysgol Aberystwyth yn cynnal y trydedd Ŵyl Newid Ymddygiad. Fe fydd yr ŵyl yn dod â phopeth ynghyd gyda'r nod o adael etifeddiaeth trwy adeiladu ar y gwaith da ym Mangor (Mai 2016) ac Abertawe (Medi 2016), a gwneud yn siŵr ein bod ni’n 'Wynebu'r un cyfeiriad.

Mae Gwyddor ac ymarfer Newid Ymddygiad yn faes cymhleth ble mae llawer iawn o bobl ar draws Cymru (a thu hwnt) yn cymryd rhan mewn gweithgareddau i annog newid ymddygiad mewn llawer o feysydd amrywiol. Mae'n weithgaredd sy'n croesi'r ffiniau rhwng sefydliadau, dinasyddion a darparwyr gwasanaeth, a hefyd theori ac ymarfer.

Yng ngwyliau Bangor ac Abertawe fe rannodd pobl profiadau o waith newid ymddygiad. Roedd y rhain yn amrywio o gamau ymarferol a arweinir gan wirfoddolwyr o fewn cymunedau i fentrau ar raddfa eang a arweinir gan Wasanaethau Cyhoeddus a'r ymchwil gwerthfawr sy’n cael ei chynnal ar draws Prifysgolion Cymru.

Nod Gŵyl Aberystwyth yw cryfhau'r perthnasau sydd eisoes wedi cael eu ffurfio ac i adeiladu rhai newydd. Rydym yn gobeithio y byddwn yn gadael etifeddiaeth barhaol o gwmpas newid ymddygiad yng Nghymru i wneud yn siŵr ein bod ni’n yn 'Wynebu'r Un Cyfeiriad.’

Am ragor o wybodaeth e-bostiwch arfer.da@archwilio.cymru

20 Mawrth: Rôl Addysg Uwch a Phellach wrth ddarparu Datblygiad Cynaliadwy a Deddf Lles Cenedlaethau'r Dyfodol.

Bydd Gŵyl Newid Ymddygiad Aberystwyth yn dechrau amser cinio (1pm) gyda chinio rhwydweithio ar gyfer cynrychiolwyr, siaradwyr ac aelodau o'r Grŵp Cenedlaethau'r Dyfodol Addysg Uwch (HEFGG).

Mae'r HEFGG yn gwneud gwaith sylweddol i ymgorffori egwyddorion datblygu cynaliadwy mewn gweithgareddau dydd i ddydd Prifysgolion Cymru. Mae llawer o'r gweithgareddau hyn yn cyd-fynd yn agos ag amcanion Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol ac mae'n cynnig enghreifftiau defnyddiol o'r hyn y gellir gwneud mewn cymunedau a gwasanaethau cyhoeddus.

Mae'r ffaith nad yw Prifysgolion yn dod o dan ofynion y ddeddf ond maen nhw'n gweithio iddo beth bynnag yn enghraifft drawiadol o weithredu ac annog newid ymddygiad mewn rhan bwysig o fywyd Cymru.

Rhaglen - Programme 20 03 2017

 

21 Mawrth: Cenedlaethau’r Dyfodol a Phartneriaethau

Mae Cymru’n wynebu nifer o heriau yn awr ac yn y dyfodol, megis newid hinsawdd, tlodi, anghydraddoldebau iechyd a swyddi a thwf. Mae angen i ni weithio gyda'n gilydd a sefydlu dealltwriaeth gyffredin o'r heriau, cyfleoedd ac effaith newid ymddygiad wrth fynd i'r afael â’r ffactorau hysbys ac anhysbys sy'n wynebu ein cymunedau a dinasyddion. Rhaid i ni feddwl am effaith tymor hir y penderfyniadau a wnawn er mwyn rhoi ansawdd bywyd da i genedlaethau'r presennol a'r dyfodol.
Mae rhai o amcanion y diwrnod ar gyfer cynadleddwyr yn cynnwys:

 • dealltwriaeth well o sut mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol yn berthnasol â’n gwaith i gwrdd ag anghenion ein cymunedau amrywiol a rôl Swyddfa'r Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol i wneud yn siŵr bod y Sector Cyhoeddus yng Nghymru yn gwneud hyn;
 • astudiaethau achos arfer da ar sut mae gweithredu cymunedol a chyd-gynhyrchu effeithiol yn gallu ymgorffori'r 5 Egwyddor Datblygu Gynaliadwy - Hirdymor, Atal, Integreiddio, Cydweithio a Chynnwys;
 • trafodaeth am rôl Banc Cyhoeddus fel rhan o gefnogi cymunedau cynaliadwy a gwydn yng Nghymru

Rhaglen - Programme 21 03 2017

22 Mawrth: Cefnogi Dinasyddion, Cymunedau a Chymdeithas Wydn

Mae pum mlynedd anodd ar y gweill i Gymru. Mae adnoddau’n parhau i’w leihau ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus, mae’r DU yn tynnu allan o'r Undeb Ewropeaidd yn creu rhywfaint o ansicrwydd ac yn cynnig heriau, ac mae Cymru’r 21ain ganrif yn amrywiol ac yn gymhleth. Y blaenoriaethau cenedlaethol yw ein bod ni’n gweithio gyda'n gilydd ar gyfer economi leol gryfach a thecach er mwyn sicrhau bod gwasanaethau lleol yn gynaliadwy i’n dinasyddion a'n cymunedau.
"Dim ond trwy ffyrdd newydd o weithio y gallwn fynd i’r afael â’r materion sy'n ein hwynebu, gan gynnwys rhaglenni cydgysylltiedig sy'n atgyfnerthu ac yn adeiladu ar yr hyn y mae pobl yn ei wneud drostynt eu hunain". Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru, Mynd Cymru Ymlaen 2016-2021 (2016)
Mae rhai o amcanion y diwrnod ar gyfer cynadleddwyr yn cynnwys:

 • dealltwriaeth gyffredin o'r cyd-destun cenedlaethol a safbwyntiau amgen o sut mae asiantaethau gwasanaethau cyhoeddus yn gallu gweithio gyda'u dinasyddion a chymunedau i gyflawni gwasanaethau lleol cynaliadwy;
 • fframwaith i ddeall pam mae pobl yn gwneud yr hyn maent yn ei wneud, a sut i ddylanwadu ar beth sy’n gyrru ac yn ysgogi’r ymddygiad yma:
 • astudiaethau achos arfer da am sut y gallwn ni gyflawni buddion cymunedol cynaliadwy drwy gydweithio.

Rhaglen - Programme 22 03 2017

 

Ar gyfer pwy y mae'r Ŵyl?
 

Mae'r Ŵyl Newid Ymddygiad wedi'i hanelu at bobl sydd â diddordeb mewn newid neu arloesi cymdeithasol yn y rolau canlynol ym meysydd gofal iechyd, addysg, llywodraeth leol a chenedlaethol a'r sector gwirfoddol:

 • Staff sy'n darparu gwasanaethau cyhoeddus
 • Llunwyr Polisïau
 • Aelodau Etholedig
 • Y Rhai sy'n Gwneud Penderfyniadau Strategol
 • Dinasyddion a Chymunedau sydd â diddordeb mewn gwasanaethau cyhoeddus gwell

Am ragor o wybodaeth e-bostiwch arfer.da@archwilio.cymru